1. Wykonywanie wierceń geologicznych

 • wiercenia w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,
 • wiercenie otworów rozpoznawczych,
 • wiercenie otworów hydrogeologicznych (studni), służących ujmowaniu wód podziemnych,
 • wiercenie otworów piezometrycznych, służących monitoringowi wód podziemnych.

2. Sporządzanie dokumentacji geologicznych:

 • projektów prac geologicznych,
 • dokumentacji geotechnicznych,
 • dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne, w związku z zamierzonym:
  • wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
  • podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów,
  • składowaniem odpadów na powierzchni,
  • ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
  • dokumentacji wynikowych z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
  • dokumentacji z likwidacji otworu wiertniczego,
  • dokumentacji powykonawczych,
  • wykonywanie ekspertyz.

3. Sporządzanie operatów wodnoprawnych oraz wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonywanych studni.

4. Wykonywanie pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni, zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych posiadanych przez zleceniodawców.